Lata praktyki, dziesiątki realizacji,
dobre doświadczenie

bjb
Helvar
Citizen
elt
Casambi
Dowiedz się więcej

Regulamin Newslettera DJP

Na podstawie art. 8 ust. 1 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. nr 144, poz. 1204 z 2002 r. ze zm.), firma DJP Sp. z o.o. ul. Anny German 15, 01-794 Warszawa, właściciel strony internetowej https://djp.com.pl dalej DJP publikuje poniżej regulamin „Newsletter DJP”:

 • „Newsletter DJP” jest bezpłatną i bezterminową usługą, polegającą na informowaniu Użytkowników o nowościach i promocjach poprzez wysyłanie linków drogą elektroniczną w postaci listu elektronicznego.
 • W celu świadczenia usługi „Newsletter DJP” pozyskuje od osób zainteresowanych nazwy adresów poczty elektronicznej (e-mail).
 • W celu otrzymywania „Newslettera DJP” Użytkownik powinien:
  1. dokonać zamówienia poprzez podanie w formularzu elektronicznym dostępnym na stronie internetowej swojego adresu poczty elektronicznej (e-mail),
  2. zaznaczyć zgodę na przetwarzanie danych osobowych i potwierdzenia zapoznania się z regulaminem,
  3. nacisnąć na ikonkę „Zapisz mnie”,
  4. posiadać aktywny adres poczty elektronicznej (e-mail),
  5. aktywować link zawarty w wiadomości wysłanej automatycznie przez DJP na podany przez Użytkownika adres poczty elektronicznej (e-mail).
 • Z chwilą aktywowania linku zawartego w wiadomości o której mowa w ust. 3) pkt d), pomiędzy Stronami zostaje zawarta umowa o świadczeniu usługi „Newsletter DJP”.
 • Użytkownik w każdej chwili ma możliwość dokonania zmiany bądź usunięcia swoich danych podanych w procesie rejestracji poprzez naciśnięcie linka w sprawie rezygnacji zawartego w przesyłanych wiadomościach e-mail.
 • Użytkownik może w każdym momencie dokonać ponownego zamówienia usługi „Newsletter DJP”.
 • DJP zastrzega sobie prawo do:
  1. Czasowego wyłączania usługi „Newsletter DJP”, jeśli będzie to niezbędne ze względów technicznych.
  2. Całkowitego zaprzestania świadczenia usługi „Newsletter DJP” po uprzednim powiadomieniu jego Użytkowników, bez podania przyczyny.
 • DJP oświadcza, że podany przez Użytkownika adres poczty elektronicznej będzie przetwarzany zgodnie z przepisami, a w szczególności zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000).
 • Reklamacje dotyczące usługi Newsletter można składać: za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres djp@djp.com.pl
 • Wskazane jest, aby zgłoszenie reklamacji zawierało w szczególności: opis sprawy, której dotyczy reklamacja, adres poczty elektronicznej (adres e-mail) podany podczas rejestracji dotyczącej usługi Newsletter oraz adres poczty elektronicznej (adres e-mail) lub adres do korespondencji, na który ma zostać wysłana odpowiedź na reklamację, jeśli Użytkownik życzy sobie otrzymać odpowiedź na reklamację za pośrednictwem poczty lub poczty elektronicznej na adres, który jest inny niż adres poczty elektronicznej (adres e-mail) podany podczas rejestracji dotyczącej usługi Newsletter, a także preferowany przez Użytkownika sposób poinformowania o sposobie rozpatrzenia reklamacji. Rozpatrzenie reklamacji oraz udzielnie odpowiedzi o sposobie jej rozpatrzenia nastąpi niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu dni od daty złożenia reklamacji. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Użytkownik zostanie poinformowany zgodnie z danymi wskazanymi w zgłoszeniu reklamacji. Powyższa treść dotycząca zgłoszenia reklamacji stanowi jedynie przykład, z którego Użytkownik nie musi korzystać, i nie wpływa na skuteczność reklamacji zgłoszonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji. W przypadku wystąpienia ewentualnych braków w złożonej reklamacji, DJP zwróci się do Klienta o ich uzupełnienie zgodnie z danymi adresowymi wskazanymi w zgłoszeniu reklamacji.
 • DJP zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. O treści zmian Regulaminu poinformujemy Użytkowników przez umieszczenie na stronie internetowej djp.com.pl wiadomości o zmianie Regulaminu, zawierającej zestawienie zmian Regulaminu i utrzymanie tej informacji na stronie www.djp.com.pl przez okres co najmniej 14 kolejnych dni kalendarzowych. O zmianie Regulaminu Użytkownik zostanie dodatkowo powiadomiony przez przesłanie za pośrednictwem Newslettera oraz na adres poczty elektronicznej (adres e-mail), podany podczas rejestracji, informacji zawierającej zestawienie zmian Regulaminu. Poinformowanie o zmianie Regulaminu nastąpi nie później niż na 14 dni kalendarzowych przed wprowadzeniem zmienionego Regulaminu.
 • Zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie podanym wraz z informacją o jego zmianie, nie wcześniej jednak niż po upływie 14 dni kalendarzowych od momentu poinformowania o zmianach Regulaminu, z tym zastrzeżeniem, że zmieniony Regulamin będzie wiązać Użytkownika, o ile w terminie 14 dni od dnia otrzymania informacji o jego zmianie nie oświadczy on o rezygnacji z usługi Newsletter w przypadku braku akceptacji nowej treści Regulaminu.