Lata praktyki, dziesiątki realizacji,
dobre doświadczenie

bjb
Helvar
Citizen
elt
Casambi
Dowiedz się więcej

Klauzula informacyjna

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) („RODO”), chcielibyśmy poinformować Państwa o szczegółach dotyczących nowych zasad przetwarzania Państwa danych.

 1. DJP Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Anny German 15, kod pocztowy: 01-794 Warszawa, NIP 527 010 38 30, KRS 0000191634jest administratorem Państwa danych osobowych.
 2. Państwa dane są przetwarzane w związku z prowadzeniem z Państwem korespondencji e-mail oraz kontaktem w innych formach, dotyczących oferowanych produktów, usług, realizacji składanych przez Państwa zamówień, zgłaszania i rozpatrywania reklamacji, nawiązywania współpracy z Państwem, innych zawieranych umów, w związku z kontaktem z innymi podmiotami w sprawach związanych ze współpracą z Państwem.
 3. Państwa dane osobowe są przetwarzane przez Administratora na podstawie 6 ust. 1 pkt a) i b), c), d) oraz f) RODO wyłącznie w poniższych celach:
  1. realizacji zamówień składanych przez Państwa i zawieranych przez Państwa z Administratorem umów (na podst. art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
  2. współpracy z innymi podmiotami przy realizacji zwartych z Państwem umów (na podst. art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
  3. współpracy z Państwem jako wykonawcą, podwykonawcą, zleceniodawcą, zleceniobiorcą , sprzedawcą, kupującym lub na podstawie innej umowy cywilnoprawnej(na podst. art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
  4. kontaktu z Państwem, w tym kontaktu w związku z kierowanymi do nas przez Państwa pytaniami w formie wiadomości e-mail, sms, kontaktu telefonicznego lub za pośrednictwem innych środków komunikacji (na podst. art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
  5. wykonania obowiązku prawnego, jeżeli taki obowiązek zostanie nałożony na Administratora (na podst. art. 6 ust. 1 lit. c RODO),
  6. rozpatrywania składanych przez Państwa reklamacji oraz zwrotu świadczeń w przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży (na podst. art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
  7. dopasowania produktów do Państwa potrzeb (na podst. art. 6 ust. 1 lit. a RODO) – po wyrażeniu przez Państwa uprzedniej zgody,
  8. ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami (na podst. art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
  9. badania satysfakcji i określanie jakości usług (na podst. art. 6 ust. 1 lit. a RODO) – po wyrażeniu przez Państwa uprzedniej zgody,
  10. wysyłki Newslettera (na podst. art. 6 ust. 1 lit. a RODO) – po wyrażeniu przez Państwa uprzedniej zgody poprzez podanie adresu email.
 4. Dane zbierane i przetwarzane przed Administratora obejmują:
  1. wysyłka Newslettera: adres e-mail
  2. składanie i realizacja zamówień: imię i nazwisko, ewentualna nazwa firmy, ulica, nr budynku, miejscowość, kod pocztowy, numer telefonu, adres email, ewentualny NIP,
  3. W przypadku zawierania umów: wszystkie dane wskazane w konkretnej umowie.
 5. Przekazanie danych osobowych przez Państwa jest dobrowolne, jednakże brak podania ich lub brak zgody na ich przetwarzanie przez Administratora może uniemożliwić świadczenie usług, współpracę, udzielenie informacji, również na zadane przez Państwa pytania, realizację zamówień lub rozpatrzenie reklamacji.
 6. Państwa dane nie zostaną przekazane, odsprzedane, użyczone lub w jakikolwiek inny sposób udostępnione jakimkolwiek podmiotom, które nie będą do tego uprawnione.
 7. Państwa dane mogą zostać przekazane:
  1. osobom upoważnionym przez Administratora – pracownikom, współpracownikom, podwykonawcom, w celu wykonywania przez nich obowiązków,
  2. podmiotom, które przetwarzają dane na polecenie Administratora np. firmom realizującym płatności elektroniczne, podwykonawcom, kurierom, podmiotom uczestniczącym w rozpatrywaniu roszczeń i reklamacji,
  3. podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa (np. organom ścigania, sądom).
 8. System informatyczny, w którym dane osobowe są przetwarzane spełnia wymogi z Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz. 1024).
 9. Państwa dane osobowe są przetwarzane z uwzględnieniem zasad uregulowanych w art. 5 RODO tj.: zgodności z prawem, rzetelności i przejrzystości, ograniczenia celu, minimalizacji danych, prawidłowości, ograniczenia przechowywania, integralności i poufności.
 10. Administrator zapewnia Państwu prawo dostępu do przetwarzanych danych, żądania ich aktualizacji, ograniczenia przetwarzania, sprostowania, usunięcia oraz cofnięcia zgody na przetwarzanie w dowolnym terminie, niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, a także prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. Mają Państwo również prawo żądania kopii danych. Żądania w tym zakresie mogą zostać złożone za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: djp@djp.com.pl lub pisemnie na adres: DJP Sp. z o.o., ul. Anny German 15, 01-794 Warszawa.
 11. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, w związku z przetwarzaniem przez Administratora Państwa danych osobowych w sposób niezgodny z regulacjami RODO.
 12. Dane będą przetwarzane w związku z realizacją zamówienia, po czym podlegały będą archiwizacji przez okres właściwy dla przedawnienia potencjalnych roszczeń wynikających z umowy. Dane przetwarzane w celach marketingowych (w tym otrzymywania Newslettera) oraz badania satysfakcji, będą przetwarzane do czasu odwołania zgody na ich przetwarzanie. Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych, nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych przed jej cofnięciem.
 13. Administrator nie będzie przekazywał Państwa danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy.
 14. Wszelkie zgłoszenia oraz zapytania dotyczące Państwa danych osobowych prosimy kierować na adres e mail: djp@djp.com.pl